Op 18 oktober 1972 is de Renkumse Muziekvereniging Eendracht ontstaan uit de fusie van twee Renkumse muziekverenigingen, namelijk het “Renkum’s Fanfare Corps” en het Rooms Katholiek Fanfare Corps “Sint Franciscus”.

eendracht rond 1976kl
Renkumse muziekvereniging Eendracht (rond april 1976) Foto: Van Dijken
RFC
Vaandel RFC


“Renkum’s Fanfare Corps”

De eerste muziekvereniging die binnen de gemeente Renkum opgericht werd was het Renkum’s Fanfare Corps, ook wel R.F.C. genoemd. Dit orkest werd opgericht op 22 december 1894.
Direct na de oprichting van het RFC, het was toen de eerste muziekvereniging van de gemeente Renkum, werd het al overal gevraagd te concerteren, niet alleen in Renkum en Oosterbeek, maar ook in andere plaatsen in Gelderland. Vanaf de oprichting tot ongeveer 1900 was het orkest als het ware het huisorkest van wijlen Koningin Emma, toen regentes van Nederland op haar paleis Oranje Nassau’s Oord in Renkum.
Op 22 december 1894 werd de oprichtingsvergadering gehouden in cafe van den Born aan de Kerkstraat in Renkum. Hierbij waren dertien heren aanwezig, waaronder J.P.M. le Maitre, C. en E. van den Born, H. van Kranen, P. en A. Noppen, G. van Silfhout, J. van Scherrenburg. Het eerste bestuur bestond uit de heren Noppen (voorzitter) van Silfhout (secretaris) van Kranen (penningmeester) en van Scherrenburg (bibliothecaris) en de in die dagen in Renkum zeer bekende heer J.P.M. le Maitre, werd als ere-voorzitter benoemd. Een commissie van enkele notabelen uit ons dorp zorgde ervoor dat de financiële middelen, verbonden aan de oprichting van een muziekkorps gerealiseerd werden. In deze commissie hadden ondermeer zitting Dr. Thomas, Ir. Johan Beuker, S.M. van Wijk en J.P.M. le Maitre. In zeer korte tijd had men deels renteloze voorschotten en deels door belangrijke giften van de ingezetenen geld bijeen gebracht om de eerste muziekinstrumenten, lessenaars, bladmuziek en verdere benodigdheden aan te kunnen schaffen. Als eerste beschermheer trad op Jonkheer mr. F.J.C. van Schimmelpenninck, van huize “De Keijenberg.”
Belangrijke dirigenten van RFC waren o.a. H. van Driesschen, H.F. Diepenbeek, Henri Fransen, Leitstikow, Brauw en natuurlijk vader en zoon Jan Warbroek.

“Sint Franciscus”
Op 1 juli 1933 kreeg Renkum er een muziekvereniging bij: het Rooms Katholiek Fanfare Corps “Sint Franciscus”. “Op zondag 14 juni 1933 verzocht het bestuur van de Rooms Katholieke Werklieden Vereniging aan de leden van Stand, Vak en Jeugdorganisatie hier ter plaatse om zich na de Hoogmis naar Lemgo te begeven om daar te bespreken de mogelijkheid tot oprichting ener Rooms Katholieke Muziekvereniging.” Aldus de eerste regels uit de notulen van het Rooms Katholiek Fanfare Corps “Sint Franciscus”.
De vereniging werd opgericht op 1 juli 1933 en begon met 26 leden. Het eerste bestuur werd gevormd door A.J. Koenders (voorzitter), J.W. Bos (secretaris), J. Th. Versteege (penningmeester) alsmede de heren H. ten Bohmer, A. van Eijck en A. van Brakel. De contributie werd bepaald op 25 cent per week. Men trad veelal op als muzikale begeleiding bij de Rooms Katholieke processies etc. Tevens droeg “St. Franciscus” zorg voor het onderhoud van het processiepark achter de Rooms Katholiek Kerk in Renkum.
Op 16 januari 1935 werd de vereniging gedoopt met de naam “St. Franciscus van Assisie”. Hoewel alle leden de oorlog overleefden, bleek op de eerste ledenvergadering op 9 juli 1945 dat de toch al erg arme vereniging in de oorlog 21 van de 32 instrumenten kwijt geraakt was.
In 1954 werd Jonkheer van Nispen tot Pannerden beschermheer van “St. Franciscus” en is dit meer dan 40 jaar bij “Eendracht” gebleven!

“Renkumse Muziekvereniging Eendracht”

Donderdag 18 oktober 2007 bestond “Eendracht” 35 jaar. Iedere donderdag wordt er nog steeds flink gerepeteerd om de mensen uit Renkum en omstreken mooie muziek ten gehore te brengen.  In de afgelopen jaren heeft de Renkumse Muziekvereniging Eendracht onder leiding gestaan van dhr. Warbroek, Bert Aalders, Chris Kok, Patrick Dieperink, Römano Mediati, Rudolf Weges ,Arno Groeneveld en Jan-Aart Ponstein.